Informatie per vakgebied  

 

Lezen 

Groep 3: Lijn 3  
Groep 4 t/m 7: methode Karakter 

De lessen van Karakter zijn gebaseerd op de volgende drie leerlijnen:

1. Leerlijn technisch lezen

2. Leerlijn vloeiend lezen

De methode werkt met vier verschillende niveaus, *ster (onder het groepsniveau), **ster (op groepsniveau), ***ster (één AVI-niveau boven het groepsniveau) en +plus (twee AVI-niveaus of meer boven het groepsniveau).? 

In elk leeswerkboek en plusboek staat een karakter centraal. Elk karakter heeft een voorkeur voor een bepaald genre, een lievelingsauteur en een favoriete leesplek.

De kinderen krijgen 3 á vier technisch leeslessen in de week.  

Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen steken we vanaf dit jaar in een ander jasje. Als je wilt leren te begrijpen wat je leest, zullen de teksten uitdagend en prikkelend moeten zijn. Dus we gaan langzaamaan afscheid nemen van onze huidige methodes die vooral strategieën aanleren en gaan aan de slag met teksten die passen bij de belevingswereld van de kinderen. De teksten zullen ook meer gaan aansluiten bij onderwerpen die al behandeld worden in de klas en het begrijpend lezen zal ook steeds meer geïntegreerd worden bij vakken zoals taal of wereldoriëntatie. De strategieën zullen niet meer als doel ingezet worden maar als middel. Begrijpend lezen begint met begrijpend luisteren en het vergroten van de woordenschat van een kind. Daarom starten we vanaf de kleuters hier al mee en zal dit naarmate de kinderen steeds beter gaan lezen overgaan in begrijpend lezen. 

Rekenen 

Groep 3: Semsom 

Semsom is een rekenmethode waarbij leerlingen werken in twee werkboeken. Een werkboek die hoort bij de gegeven les en het Rekenmuur werkboek. Hierin staan alle opgaven die het automatiseren oefent. De methode bestaat uit 9 blokken. De methode baseert zich voornamelijk op het bewegend leren. Ook wordt er veel handelend gerekend. Kinderen hebben hun eigen rekendoosje met rekenmateriaal.  

Groep 4 t/m 8: methode Pluspunt 

De groepen 4 en 5 verwerken de lessen in werkboekjes en kunnen daarna ook digitaal verder werken, de groepen 6 tot en met 8 doen dit allemaal digitaal. Deze kinderen wordt wel aangeleerd om het uitrekenen op papier te blijven doen. De methode is opgebouwd uit 10 blokken. Bij deze methode volgt er na ieder blok een toets, maar die toets de doelen van het blok hiervoor. Zo hebben ze ruim de tijd om de doelen te oefenen.  

Taal  

Groep 4 t/m 8: methode STAAL 

In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op, die zij vervolgens in week 3 toepassen. Elk kind maakt in die week zijn eigen eindproduct in de vorm van een publicatie, publicatie of een presentatie. Er wordt gewerkt in acht blokken van vier weken. Ieder thema is op dezelfde manier opgebouwd, van impressie naar expressie. De opbouw: Impressie: themafilm, woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.  

Spelling 

Groep 3 t/m 8: methode STAAL (groep 3 vanaf februari) 

Elke les heeft een vaste opbouw; opfrissen, instructie, oefendictee en nabespreking hiervan en vervolgens zelfstandig werken. Bij alle categorieën hoort een regel en een gebaar. De leerkracht zegt de regel en doet het gebaar. Ook zijn er bij alle categorieën animaties die via het digibord worden aangeboden. Op deze manier wordt de regel auditief, visueel en motorisch aangeboden. De methode bestaat uit drie onderdelen: spelling van de onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica (woordsoorten, zinsdelen en leestekens), afhankelijk van het leerjaar.  

Engels 

Groep 1 t/m 8: methode Groove.me  

Popmuziek vormt de basis van de lesmethode. Alle vaardigheden komen aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. De kinderen werken vanaf groep 5 na de instructie verder aan de opdrachten op de computer.  

Geschiedenis 

Groep 5 t/m 8: methode Brandaan 

Brandaan is een geschiedenismethode die uitgaat van het ‘nu’. De kinderen leren dat de wereld, waarin we nu leven, is beïnvloed door hoe het vroeger was. Elke les start daarom altijd met een foto uit de tegenwoordige tijd. Vanuit die foto duik je met de kinderen het verleden in. Met Brandaan maken kinderen kennis met historisch redeneren. Ze onderzoeken als mini-historici bronnen uit het verleden, maar leren ook kritisch naar hedendaagse bronnen te kijken en deze te beoordelen. 

Aardrijkskunde  

Groep 5 t/m 8: methode Meander.

Meander laat kinderen niet alleen de wereld zien, maar leert ze ook om verschijnselen te herkennen, verklaren en waarderen: waar heb ik het meer gezien, hoe komt dat, wat vind ik ervan? De leerlijn topografie sluit aan bij het steeds groter wordende wereldbeeld van de kinderen (Nederland in groep 5-6, Europa en de wereld in groep 7-8). In de topografielessen is veel aandacht voor kaartvaardigheden, maar natuurlijk komen in Meander ook andere vakvaardigheden aan bod zoals perspectivisch denken 

Natuur en techniek 

Groep 5 t/m 8: methode Naut 

De methode Naut omvat de drie traditionele vakken biologie, natuurkunde en techniek. Maar Naut gaat nog een stapje verder. De kinderen leren ook de beginselen van scheikunde, begrip over de aarde en het heelal, én ze worden gestimuleerd om na te denken over milieu en duurzaamheid en hun rol daarin. 

Digitale geletterdheid 

Groep 1 t/m 8: methode Delta de Draak  

Aangezien onze leerlingen opgroeien in een wereld waarin digitale vaardigheden steeds meer een vereiste zijn, gaan we aan de slag met vier verschillende domeinen. ICT- basisvaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid en Informatievaardigheden. Er wordt 1 keer in de twee weken een les gegeven. Ze hebben hierbij ook een werkboek en zullen regelmatig gebruik maken van de Chromebooks. Daarnaast worden de lessen ondersteund met video’s en materialen zoals de beebot, maar zijn er ook lessen waarbij de computer helemaal niet aan bod komt!  

Verkeer 

Groep 1 t/m 8: methode – Veilig Verkeer Nederland (VVN)  

In groep 1 t/m 3 wordt dit thematisch aangeboden via het digibord. In groep 4 t/m 8 worden de lessen digitaal aangeboden en werken de kinderen in een werkboekje. Het doel van verkeerseducatie is om het op veiligheid gericht gedrag in het verkeer te versterken. In groep 7 krijgen de kinderen een theoretisch verkeersexamen gevolgd door een praktisch fietsexamen.  

Schrijven  

Groep 3 t/m 6: methode Klinkers 

Bij deze methode oefenen we het verbonden schrift. De hoeveelheid lessen varieert per leerjaar van 2 á 5 keer per week.  In groep 7 en 8 wordt er niet via een methode gewerkt. Wel wordt er gewerkt aan het leesbaar schrijven op tempo. Het schrijven wordt gekoppeld aan teksten van zaakvakken en taalopdrachten. Kinderen leren kritisch te zijn op hun eigen schrijfwerk.  

Levensbeschouwing 

Dagelijks wordt er na de inloop aandacht besteed aan levensbeschouwing. We werken met de methode ''Wat een verhaal!'' Dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming.?De methode bestaat uit Bijbelverhalen. De doelstelling van ''Wat een verhaal!'' is tweeledig: De leerlingen bekend maken met belangrijke verhalen uit de christelijke traditie en de culturele erfenis van die verhalen. Met hen zoeken naar betekenissen in de verhalen die zij kunnen verbinden aan hun persoonlijke ervaringen, in dialoog met anderen, binnen de context van deze tijd. Leerlingen krijgen daarmee een basis aangereikt van waaruit zij een eigen levensbeschouwelijke visie kunnen ontwikkelen. Bij de uitwerking van ''Wat een Verhaal!'' wordt gebruik gemaakt van het concept ‘Ontdekkend levensbeschouwelijk leren’.? 

Respectvol met elkaar omgaan vinden wij heel belangrijk. Dit betekent dat er ruimte en respect is voor andere opvattingen. Onze school verleent dan ook graag gastvrijheid aan iedereen die zich bij ons thuis voelt. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van de christelijke identiteit. Daarnaast geven wij binnen ons onderwijs ook structureel aandacht aan de andere wereldreligies.? 

Kanjertraining 

In de schoolgids kunt u teruglezen op welke manier wij denken een bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind te bevorderen maken wij op school gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Het doel van de Kanjertraining is kinderen meer zelfvertrouwen te geven. Daardoor gaan ze respectvoller met zichzelf en hun omgeving om. De kinderen gaan zich veiliger voelen en voelen zich meer betrokken. Ook leren ze hun gevoelens onder woorden brengen. Bij de Kanjertraining wordt gesproken over 4 typetjes die door middel van petjes zichtbaar worden. Bij elk typetje hoort een bepaald gedrag. Hierdoor krijgen de kinderen snel inzicht in hun eigen en het gedrag van anderen. 

 

Afbeelding 
 

Het is de bedoeling dat de kinderen het onderscheid zien tussen de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: "Welke pet past bij het gedrag dat je nu laat zien?", koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: "Je bent een pestvogel." We zeggen wel: "Je gedraagt je als een pestvogel." Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen. Vanuit de Kanjertraining maken we afspraken met elkaar hoe we met elkaar omgaan in de groep.  

 

De afspraken bij de Kanjertraining:  

1. We vertrouwen elkaar  

2. We helpen elkaar  

3. Niemand speelt de baas  

4. Je bent niet zielig  

5. We lachen elkaar niet uit 

 

Aan het begin van het jaar worden deze afspraken weer extra onder de aandacht gebracht. Wilt u meer weten over de Kanjertraining? Kijk dan eens op de website: www.kanjertraining.nl 
 

Bewegingsonderwijs 

De kinderen hebben twee keer per week gymles. Het is de bedoeling dat de kinderen makkelijke sportkleren en stevige schoenen voor de gymles meenemen. Als uw kind geen gymspullen mee heeft, dan heeft de gymleerkracht extra gymkleding en gymschoenen in de gymzaal. Is uw kind geblesseerd of kan hij/zij om een andere reden echt niet aan de gymles deelnemen is er een briefje van ouders bij de leerkracht ingeleverd (of gemeld). Bij twijfel kan het kind altijd proberen mee te doen aan de gymles en als het niet gaat een andere opdracht krijgen. Vaak is er altijd wel iets dat wel lukt! Wilt u ons per mail/telefoon/ briefje op de hoogte brengen, als uw kind niet mee kan gymmen?  

Muziek 

De kinderen krijgen elke week muziekles uit de methode 123Zing. Bij de 123Zing methode is ook een kidspagina. Met inloggegevens kunnen de kinderen hier zelf op inloggen (inloggegevens zijn via de leerkracht beschikbaar).  

Drama  

Jezelf kunnen uiten, vinden we belangrijk op onze school. Het gaat hier niet alleen om dat een kind een toneelstukje speelt, maar dit kan heel divers zijn. bv. het voeren van een interview, het uitspelen van een taalopdracht een Energizer (een beweegoefening) of een oefening vanuit de Kanjertraining. 

Creatieve werkvormen 

Wekelijks wordt er aandacht besteed aan ‘creatieve werkvormen’. Hier valt het vak tekenen ook onder. Er wordt aandacht besteed aan het werken met verschillende materialen en technieken.